ZADZWOŃ MENU DOJAZD

REGULAMIN REZERWACJI

oferty przedstawionej na portalu: Harda House Friends & SPA

§ 1
Informacje ogólne


Regulamin zawiera zasady rezerwacji lokali (apartamentów, domów, pokoi) („Harda House Friends & SPA”), które znajdują się w ofercie na stronie internetowej: https://hardahouse.pl/ (dalej jako „Portal”).
Osoba korzystająca z Portalu (dalej jako „Gość”) zobowiązuje się do przestrzegania zasad Regulaminu.
Lokale wynajmowane są przez podmiot, tj.:

Górska Grupa Hotelowa Sp. Z o.o., ul. Chyców Potok 26 /P.II, 34-500 Zakopane, wpisana do rejestru przedsiębiorców przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0001095970, NIP: 7361748232.

Informację w zakresie podmiotu Wynajmującego wybrany przez Gościa Lokal zostanie przekazana w dokumencie sprzedażowym, potwierdzającym uregulowanie należności z tytułu najmu Lokalu (dalej jako „Wynajmujący”).
Kontakt z Wynajmującym pod adresem e-mail: rezerwacja@hardahouse.pl lub telefonicznie: +48 510 071 000.
Wynajmujący jest małym przedsiębiorcą.
Umowa pomiędzy Gościem, a Wynajmujący może zostać zawarta poprzez dokonanie rezerwacji on-line (za pośrednictwem Portalu lub w jakikolwiek inny sposób przez Internet), za pomocą poczty elektronicznej, telefonicznie.
Ceny wskazane na Portalu mogą ulegać zmianie. Cena, która obowiązuje Gościa, to cena z dnia i godziny rezerwacji.

§ 2
W jaki sposób dokonać rezerwacji?


Rezerwacji można dokonać za pośrednictwem Portalu, kontaktując się na adres e-mail: rezerwacja@hardahouse.pl lub telefonicznie: +48 510 071 000.
Celem rezerwacji Lokalu, Gość powinien:

dokonać rezerwacji pobytu we wskazanym okresie, w szczególności poprzez wskazanie imienia, nazwiska i adresu zamieszkania Gościa – Gość może zostać poproszony o uzupełnienie informacji niezbędnych do dokonania rezerwacji;
uregulować zadatek na poczet rezerwacji (informacja o szczegółach zadatku zostanie przekazana po dokonaniu rezerwacji pobytu za pośrednictwem wiadomości e-mail – por. pkt 3.3 poniżej).

W odpowiedzi na rezerwację Wynajmujący przesyła na wskazany przez Gościa adres e-mail potwierdzenie rezerwacji, które uwzględnia:

datę pobytu Gościa w danym obiekcie,
kwotę należną do opłaty za wynajem,
informację dotyczącą wysokości zadatku oraz terminu zapłaty,
informację o sposobie uregulowania należności z tytułu najmu Lokalu.

Po wpłacie zadatku za rezerwację, Gość otrzyma e-mail potwierdzający wpłatę oraz informacje potrzebne do skorzystania z Lokalu.
Gość jest zobowiązany do zapłaty zadatku w wysokości 50% wartości rezerwacji w momencie dokonania rezerwacji.
Gość jest zobowiązany do zapłaty pozostałej kwoty w wysokości 50% wartości rezerwacji, w terminie:

14 dni przed planowanym przyjazdem – dotyczy rezerwacji w niskim sezonie,
30 dni przed planowanym przyjazdem – dotyczy rezerwacji w wysokim sezonie i w terminach specjalnych.

Powyższe zasady zapłaty stanowią tzw. Ofertę elastyczną.
Zobowiązanie do zapłaty pozostałej kwoty, o której mowa w ust. 7 powyżej, nie dotyczy sytuacji, kiedy zgodnie z ustaleniami z Wynajmującym, pozostała część kwoty jest płatna w dniu przyjazdu do Lokalu. W tej sytuacji płatność, o której mowa w ust. 7 powyżej płatna jest najpóźniej w dniu przyjazdu.
Tak zwany sezon niski i sezon wysoki zmieniają się w poszczególnych latach. W celu uzyskania aktualnej informacji o sezonie niskim i wysokim prosimy skontaktować się z Wynajmującym (dane kontaktowe w § 1 ust. 5 Regulaminu).
Przez terminy specjalne należy rozumieć, w szczególności: święta (chodzi o święta, z którymi związane są dni wolne od pracy), ferie (chodzi o okres ferii zimowych), długie weekendy (chodzi o weekendy, które wypadają obok świąt), sylwester, wakacje.
W przypadku dokonywania rezerwacji na krótszy okres przed planowanym przyjazdem, pobieramy 100% ceny. W tym przypadku anulowanie rezerwacji jest niedopuszczalne.
Brak zapłaty zadatku lub ceny we wskazanych wyżej terminach uprawnia Wynajmującego do anulowania rezerwacji i zatrzymania zadatku.
Wynajmujący może zaoferować szczególne warunki najmu, jeżeli Gość zdecyduje się zrezygnować z możliwości anulowania najmu lub modyfikacji okresu najmu (Oferta bezzwrotna). Wymagana opłata rezerwacyjna w wysokości 100 % wartości rezerwacji. Szczegółów udziela Wynajmujący pod adresem e-mail wskazanym w § 1 pkt 5 Regulaminu.
Na terenie miejscowości, w której znajdują się Lokale obowiązuje opłata miejscowa za każdą noc pobytu, która nie jest wliczona w cenę pobytu znajdującą się na Portalu.
Jeżeli Gość chciałby, żeby Wynajmujący wystawił fakturę „na firmę”, to zobowiązany jest do przekazania tej informacji przed dokonaniem płatności wraz ze wskazaniem nr NIP firmy.

§ 3
W jaki sposób zmienić rezerwację?


Modyfikacja rezerwacji możliwa jest wyłącznie w drodze indywidualnego porozumienia z Wynajmującym na zasadach indywidualnie ustalonych. Zatwierdzenie modyfikacji rezerwacji następuje w formie potwierdzenia pocztą elektroniczną.
Gość może przenieść na inną osobę wszystkie przysługujące mu z tytułu rezerwacji uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej rezerwacji obowiązki. W tej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić Wynajmującego o zmianie rezerwacji podając dane personalne osoby, która przejmuje prawa i obowiązki wynikające z umowy. Osoba przejmująca rezerwację, zobowiązana jest wówczas do potwierdzenia takiego faktu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, modyfikując rezerwację o niezbędne dane osobowe.

§ 4
W jaki sposób anulować rezerwację?


Anulowanie rezerwacji dokonywane jest na zasadach określonych w Regulaminie, chyba że Gość zrezygnował z uprawnienia do anulowania rezerwacji. W przypadku skorzystania z Oferty bezzwrotnej, Gość nie jest uprawniony do anulowania rezerwacji. 
Celem anulowania rezerwacji Gość jest zobowiązany złożyć oświadczenie o anulowaniu rezerwacji na adres e-mail: rezerwacja@willamakzakopane.pl lub telefonicznie.
W przypadku dokonania anulowania rezerwacji, Wynajmujący jest uprawniony do zatrzymania pełnej kwoty zadatku. Zadatek podlega zwrotowi wyłącznie na zasadach wskazanych poniżej.
Gość jest uprawniony do otrzymania zwrotu pełnej kwoty zadatku w przypadku anulowania rezerwacji w następujących terminach:

co najmniej 7 dni przed planowanym przyjazdem – dotyczy rezerwacji w niskim sezonie,
co najmniej 30 dni przed planowanym przyjazdem – dotyczy rezerwacji w wysokim sezonie i terminy specjalne (np.: święta, ferie, długie weekendy, sylwester, wakacje).

W przypadku anulacji we wskazanych wyżej terminach, zadatek zostanie zwrócony w terminie 7 dni roboczych od złożenia oświadczenia.
W przypadkach innych niż te wyżej wskazane, anulowanie rezerwacji jest niedopuszczalne.

§ 5
Dodatkowe usługi


Zwierzęta nie są akceptowalne.
Zgubienie karty do apartamentu skutkuje naliczeniem opłaty w wysokości 100 PLN.

§ 6
Postanowienia końcowe


Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Wynajmującym a Gościem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.
Wynajmujący zachowuje prawo do zmiany, w każdym czasie, treści Regulaminu.
Wszelkie zmiany będą zamieszczane w Portalu i będą wchodzić w życie z dniem ich publikacji.
Korzystanie przez użytkownika z oferty zamieszczonej na Portalu po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.
Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji Regulaminu.